תחא הנשב "פא טראטס + םיקסע להנימל רפסה תיב"
!!הזכ רבד שי
יקסניסוג הימ


"םיקסע םישוע - םיריעצ םימזי" תינכת
תינכתה תלעפהל םילדומ
טנרטניאב םיריעצ םימזי
םוכיס


"םיקסע םישוע - םיריעצ םימזי" תינכתש םיחיכומו "תורבח-ינימ" םימיקמ רעונ ינב
םיחכומ םילכ רעונה ינב ידיב תנתונ תינכתה .יתימא ךרוצל הבושת תנתונ
ףוסבו "ףסכ תושעל" - "ןמה תבהא"מ תינכתל םיאב םה .םייח תויונמוימ תיינקהל
,תוגיהנמ ,תווצ תדובע יתדמל םיריעצ םימזיב תופתתשה תועצמא"ב יכ ורמאי הנשה
."םירגתא לומ תודדומתהו תוירחא"םיקסע םישוע - םיריעצ םימזי" תינכת

להונמ ןוגראה .הפיחב וזכרמש חוור תורטמ אלב ןוגרא אוה "לארשי םיריעצ םימזי"
תבכרומה תצעיימ תירוביצ הצעומו לילג הלא 'בגה תושארב ןוירוטקריד ידי לע
םימזי" לארשיב הליעפמ רושע הז .לארשיב םיליבומ הימדקאו םיקסע ישנאמ
ינב ןוילימ 5-כ .רעונ-ינב ברקב תיקסע-תיכוניח תומזי חופיטל תינכת "םיריעצ
תונידמ 104-כב תיקסע תיכוניח תומזי חופיטל תינכתב הנש ידמ םיפתתשמ רעונ
ב"הראב JAI םיימואלניבה גגה ינוגרא תרגסמב םלועב
(Junior Achievement International)
.(Young Enterprise Europe) הפוריאב YEE - ו

ינוגרא ינשב רבח Young Entrepreneurs Israel - "לארשי םיריעצ םימזי"
תנש ךלהמב םיעוריא המכ םימייקתמ תימואלניבה תוליעפה תרגסמב .הלא גג
תויורחת ,םירצומ ידירי ,תודיעו) ב"הראב ןהו הפוריאב ןה םידומילה
גצייל םיריעצ םימזי תוצובק יגיצנ םיחלשנ ולא םיעוריא תצקמל .(דועו
.לארשי תא

םמצעב רעונ ינב םילהנמו םימיקמ "םיקסע םישוע-םיריעצ םימזי" תינכתב
יקסע-החנמו יגוגדפ-החנמ הרומ ידי לע םיוולמ םה ,רבד לכל תיקסע הרבח
.תינויע הרשעה םג םידימלתה םילבקמ תישעמה תוסנתהל ליבקמב .בדנתמ

,היישע יקיפאל תויורשפא רופסניא רעונה ינבל תוחתפנ תינכתה תרגסמב
תונויער תאלעה ,תווצ תדובעב תובלתשה ,םיישיא םירושיכו תולוכי חותיפ
.קשמב תוליבומ תורבח םע הלועפ ףותישל םייקסע םירשק תריציו םשומימו
בורקמ ריכהל תונמדזהב םידימלתה םיכוז "םיקסע םישוע" תינכתה תועצמאב
.הלכלכהו םיקסעה םלוע תא

:לשמל ומכ ,תונורתי דוע םיוולנ תינכתב תופתתשהל

חותיפל תניוצמ תונמדזה איה "םיקסע םישוע" - ימצעה ךרעה תשוחת חותיפ
,הרבחה ידעי תעיבקב םיפתתשמ םידימלתה .ןוחטיבהו ימצעה ךרעה תשוחת
םילומגתהו בושמה .ךכב םיחילצמ ללכ ךרדבו ,הלאה םידעיה תמשגהל םילעופ
הרבחה תרגסמב תוליעפה ןמ רכינ קלח .םישממו םירורב ,םיידימ ללכ ךרדב
החלצהו תוריכמ תגצמ לש חותיפ .ימצעה ןוחטיבה תיינבל אוה ףא םרות
תוברל ,"תיאנובשח תרוקיב" רובעל תולגוסמה תומושר לוהינ ,רצומ תריכמב
םה הלא לכ - יקסע ןויער תמשגהל םיכרד תאיצמו ,ןוירוטקריד תובישי
תשוחתל םורתל "םיקסע םישוע" -ב תוסנתהה היושע ובש ןפואל תואמגוד
.םיפתתשמה רעונה ינב לש ימצעה ךרעה

תוסנתהה .תיתרבח היווח איה "םיקסע םישוע" תינכתב תופתתשה - האנה
.המצעל איהשכ הנהמ תיתרבח תרגסמ םיקינעמ ןווגמה רמוחהו תפתושמה

םג - תיקסע המזוי לש התחלצהל רתויב ץופנהו רורבה דדמה - החלצה
בוטה דדמה הז ןיא לבא .חוורה אוה - םיריעצ םימזי תרבחב רבודמשכ
תרבח יחנומב החלצה .םיריעצ םימזי תרבח לש התחלצהל דיחיה וא רתויב
:ראשה ןיב תללוכו ,רתוי תבכרומ םיריעצ םימזי

םוכס תוחוד תשגהל דעו עוציבה ךרד ,ןויערה בלשמ ימזיה ךילהתה תמלשה
תוליעפה
*
ןשומימב תוסנתהו דיתעב הריירקב םיפתתשמל ועייסיש תויונמוימ תשיכר *
תופתושמ תורטמ תגשהל הלועפ ףותישב דובעל תלוכי *
תיקסעה הליהקה ןמ םירגוב םע םיבוט םירשק תריצי *
קסע לש הלעפהו המקה ןפוא תרכה *


תינכתה תלעפהל םילדומ

םירישע דומיל ירמוח הבש ,תינבומ תיתנש תינכת איה םיקסע םישוע - םיריעצ םימזי
תומלתשה םירבוע םירומה) םייקסעה םיחנמלו םייגוגדפה םיחנמל ,םידימלתל
תמרות תיקסעה הליהקהש ןויערה לע תתתשומ איה .(לומגל תורכומ תועש 56 ,תיתנש
היחנהה תאש ןאכמ .תומזיו הלכלכ יאשונב ךוניחה תכרעמב תברועמו תובדנתהב
.היישעה םלועמ םיבדנתמ םיעצבמ תיקסעה

םילוכי וא םידימלתה לש תויתריציה בטימל םיחותפ - רצומה - תומזויה יאשונ
תרשפאמ תינכתה .םידמול םהש יזכרמה אשונל םימאתומו שארמ םינווכמ תויהל
,ימצע רוצייב רצומ ,יתיישעת רצומ לש לדומב םידימלתה לש תישפוח הריחב
ונחנאו ,םיישפוח םידימלתה .םוי םויה ייחמ רצומ וא יגולונכט רצומ ,תוריש
םג הב שיש תוליעפ לע הטלחהבו ,םבלל בורקה אשונב רוחבל םתוא םידדועמ םג
.תיתרבח המורת ,תונמא ,הביבסה תוכיא לע הרימש :ןוגכ ,תיתליהק תוברועמ

אוה ,ךפהל .םינייטצמ וא "םירשכומ" רעונ ינבל תלבגומ הניא תינכתב תופתתשהה
.טלבתהל ךרד ואצמ תולוכי וא תונורשכ אטבל ועדי אלש הלא םג תינכתה תועצמאב
הלא לכו ,דחוימה ךוניחה ןמ תוצובק םגו םיננוחמ תוצובק םגש חיכומ ןויסינה
.םימישרמ םיגשיהל ועיגה ,םהיניבש

:-כ תינכתה תא ליעפהל רשפא

םידומילה תועש רחאל הרשעה תינכת *
.המודכו םיטפשמ ,םיבשחמ דצל הריחב עוצקמכ ,םידומילה תינכתמ קלחכ *
תומזיב תורגבה תוניחבל המילשמ תינכתכ *
.תורגבל הרבחה יעדמב תישימח הדיחיל הדובעכ שגותש תינכתכ *

.תוצובק 85 - כ ומייס ט"נשת תנשב .טקיורפב תופתתשמה תוצובקה לגעמ בחרתמ הנש ידמ
תירוזא הסירפב תלהנתמ תוליעפה .ךילהתה ףוסל ועיגה תורבח ינימ 114 ס"שת תנשב
.הפיחב הזכרמש תלהנימו םיירוזא םיזכר 8 תועצמאב

תינכתה ךלהמ
רבמטפס יתצובק שוביגו תורכיה *
רבוטקוא יקסע ןויער /רצומ תריחב *
רבמבונ ןויער שוביגו תונכתיה תקידב *
רבמבונ םידיקפת ילעב יונימו "הרבח ינימ" תמקה *
רבמצד ינושאר ןוה סויגל הריכמ עצבמ *
רבמצד תיקסע תינכת תנכהו קוש רקס *
ראוני רצומה רוצייו סופיט בא תיינב *
לירפא-ראורבפ תוריכמו קוויש *
לירפא םירצומ ידירי *
יאמ םיחקל תקפהו יפסכ ח"וד ,תוליעפ םוכיס *
ינוי םיחוור תקולחו הרבחה קוריפ,תירוזיא תורחת *
ילוי/ינוי תיצרא תורחתו םוכיס עוריא *


םישדחה םיפרטצמה םיברו ,םינש המכ הז תינכתב םיפתתשמ "טרוא" תשרב רפסה יתב
תוצובקה רופיסב איה "םיריעצ םימזי" תינכתב תופתתשה תואצות תשחמה .הנש ידמ
:ןלהלש

:אבס רפכמ אריפש די טרוא תצובק
.1
,דרו הואנ :תיגוגדפ החנמ  
,םיקסע להנימב תישילש הנש תיטנדוטס - הדש רומיל :תיקסע היחנה  
טפוסורקימ 'בחמ ןורהס יסוי םע דחי    
Web Kid - םידליל תירבעב ןפדפד :רצומה  
שארמ הדעוי הצובקה .תינכתל ףרטצה רפסה תיבש הנושארה הנשה וז
תיטנדוטס םג יקסעה יווילל וצקוה ןכלו ,קט-ייה אשונב לועפל
.טפוסורקיממ הנכות שיא םגו םיבשחמבו םיקסע להנימב התחמתהש
תויתריצי וניגפה ,םילועמ םירושיכו ההובג היצביטומ ילעב םידימלתה
ריכה ל"כנמה .םמצעב ודקש וילעש חותיפב תלוכיו רצומל ןויערה תריחבב
םע םירשק רושקל חילצה תונשקעו הדמתה תוכזבו קווישה תובישחב
םוכסל ןתמו אשמ םייקתמ ,ןו'זיוטנו בהז טנרטניא ומכ תולודג תורבח
.דבכנ יקסע

 
  :תולעמ טרוא .2
דעס יבאו טיבש-רב הנבל :תיגוגדפ החנמ  
דרלטמ ינועבצ תימע :יקסע החנמ  
המלש הגוע תסורפ תאצוהו ךותיחל רישכמ :רצומה  
הרוצל העיגהש דע םימגד המכ הצובקה החתיפ ,ןויערה שוביג רחאל
תא םליבשב רצייל ןכומ היהש רוזאב ןרצי ואצמ םה .תילמיטפואה
ןויסינמו ,ואולמב רכמנ רצוייש יאלמהו החלצה לחנ הז רישכמו רישכמה
.ול ינש ןיאו רתויב ישומיש אוהש ןייצל רשפא ישיא

 
  תיירק טרוא
:קילאיב
.3
הכלמ קחצי :תיגוגדפ החנמ  
רשנ תיגולונכטה הממחה :תיקסע היחנה  
חול יבג לע םיגהנל הארתש םינשייח תכרעמ ןונכת
ישרגמל דעוימ .תונחל רשפא הרוש וזיאב ינורטקלא
.םילודג הינח
:רצומה  
תויולעה בקע שומימל העיגה אלו המימת הנש ךלהמב הדבע הצובקה
בושח הדימל ךילהת ורבע םה תאז םעו ,רצומה חותיפ לש תוהובגה
.םישומישו תויורשפא תקידב לש
 
יחרזמ תיפי :תיגוגדפ החנמ  
יקסבוחורוג בקעי :תיקסע היחנה  
תנטנא לע הבכרהל , רהוז ןוקיליסמ תומד -ןופעבוכ
.ירלולסה ןופלטה
:רצומה  
ינניח רצומה .הבר תויתריצי ךילהתה לכ ךרואל הניגפה הצובקה
תוירוקמ קוויש תוטיש וניגפה דיריבו ,בר שוקיב ול היהו רתויב
דוקירב ויתונוכת תא וגיצהו ,דיינ ןופלט תרוצב ןכוד ומיקהו
.פאר תרישבו

 
  אריפש די טרוא .4
ץיבוקסומ רתיבא :תיגוגדפ החנמ  
ימואל קנבמ סירח יסוי :תיקסע היחנה  
.םידימלתה ידיב רצוייו חתופ דוריגל הכרב סיטרכ :רצומה  
תא םיכילומו הבר תוריסמב דיב די םינש המכ הז םידבוע יסויו רתיב
ירוקמ אוהש ןויערה םג .םהמ תויפיצל רבעמ םיגשיהל םידימלתה
שי רשאכ דומלל רשפא תומזיש וחיכוה םהידי ומב השענש עוציבה םגו
.םמצעב ןימאהל םידימלתה תא םיגיהנמש החנמו הרומ
 


,תינכת התואב םישומיש לש דואמ בחר ןווגמ שיש תוארל רשפא הלא תואמגוד ךותמ
.םיפתתשמה םידימלתהו יכוניחה דסומה לש ויפוא יפ לע םינוש םינויפאל המיאתהל רשפאו
אוה ץראה לכב תוצובקה ןיב ןווגמהו ינושה ךא ,דבלב טרוא תשרמ םה ואבוהש תואמגודה
.בלה תא ביחרמו רתויב בחר

תויורחתב תודמועש תוצובקה תופתתשמ ,ןוגראה לש םיימואלניבה םירשקה חוכמ
תיפוריאה תורחתבו (2001 סרמב היגברונ רגנווטסב) ,יאפוריאה דיריב םינוירטירקב
תורשפא - ןוגכ םיפסונ םירגתאל םיפושח םה ךכל רבעמו .(2001 טסוגואב הווקסומב)
.הטיסרבינואה ןמ הדועת לבקלו 'גדירבמייק תטיסרבינואב תינכתה לע ןחביהל
לוכה הדצב םיסרפש תורחתו ,ימואלניב םיקסע קחשמ איהש HPGBC תינכתב ףתתשהל
.טנרטניאב


טנרטניאב םיריעצ םימזי

ןהו טנרטניא תוכמתנה תוינכת ןה ימואלניבה ןוגראב חתפל ולחה תונורחאה םינשב
:םינושה ויפינס לע ןוגראל םירתא תמקה

:תבותכ Young Enterprise Europe לש יפוריא רתא
company- programme.org www.
'פורפ לש רתא חתפנ הלא םימיב www.jaintl.org:תבותכ JAI לש ימלוע רתא
לכב ברועמו YEE ר"וי אוהש ,תילארטלה הבשחמה תרות איצממ ונוב-הד .א
הלא םירתאב םימסרפתמ םימזי רעונ ינב לש םינוש םיעוריא .ןוגראה תויוליעפ
רייש תנע - ףתתשהל דציכ תוארוהל) .תינכתב םיפתתשמה םידימלתל םישיגנו
.(תיצרא הכרדה תזכר

:טנרטניא תובלושמ םידומיל תוינכת

.םיקסע םישוע םיריעצ םימזי" תינכתב ופתתשהש תוצובקל ךשמה תינכת GLOBE
תונוש תונידממ תוצובק יתש .ץוח רחס ךילהתב תוסנתהו תורכיה תינכתה תרטמ
,ינורטקלא ראודב תעצבתמ תרושקתה תיברמ רשאכ ,יקסע הלועפ ףותיש תורצוי
רצומ אבייתו אציית תוצובקהמ תחא לכ : הרטמה .סנרפנוק ואדיוו ,טא'צ
.התנידמב אבוימה רצומה תא רוכמתו
*
הקימעמ תורכיה תינכתה תרטמ TTBIZ Tourist and Travel Business
םייוצמ דומילה ירמוח לכ .הל הצוחמו הנידמה ךותב תורייתה ףנע םע רתוי
תדרוה ךות תורייתה אשונב רצומ חתפל םיכירצ םידימלתה ,טנרטניאה רתא לע
.טנרטניאה ךרד תופסונ תוצובק םע הלועפ ףותישו ,תולטמה
www.ttbiz.org :רתאה תבותכ
*


םוכיס

ולחנש םיגשיהב יוטיב ידיל האב הילא םיעיגמ םידימלתהש המרהו תוצובקה תוכיא
ישילשה םוקמהו -1999 -ב ינשה םוקמה :תונורחאה םייתנשב לארשימ תוצובקה
.הפוריא תונידמ 19 ןיב תורחתב 2000 תנשב

רקיעב "לארשי םיריעצ םימזי" ןוגרא ידעי ורדגוה הבורקה הנשבש ןייצל רשפא
ילעבל תויומלתשהה ףקיה תבחרה :םידימלתל הרשעהו תוסנתה יגוגדפה םוחתב
תויקסע תורבחב םירוקיבהו םיעוריאה ןווגמ תלדגה .ןלוכ תוצובקלו םידיקפתה
תינכתה לש תויטנבלרהו םידימלתה יגשיה רופיש הלא לכמ האצותכ .הנשה ךלהמב
.רעונה ינב לש םדיתעל