חטשה אוהש (footprint) יוסיכ חווט שי ןיוול לכל
וילאו ,טולקל לוכי אוה ונממ ץראה רודכ ינפ לע
םיסכמ ךרעמב םירדוסמה םיניוול רפסמ .רדשל
תדיחיל ותוא םיכפוה ךכו ,אלמ ןפואב רודכה תא
ןמזב ליזרבל סקפ חולשל הצור .תחא תרושקת
ךרעמל הקוקז תא - ?הרהס רבדמב םילמג לויט
. םיניוול

הניחבמ תוסכל לגוסמ ללחב דדוב ןיוול
.ןותנ ןמז לכב ץראה רודכמ קלח קר תיתרושקת
םיבחרנ םירוזיא וא ,רודכה לכ תא תוסכל ידכ
רפסמ לש ךרעמב ךרוצ שי ,ולש
לכ תא ךופהל לגוסמ םיניוול ךרעמ .םיניוול
רשקתל תרשפאמ איה ,רמולכ .תחא תרושקת תדיחיל ץראה רודכ
.הדוקנ לכל הדוקנ לכמ תמא ןמזב

:םיניוולה הבוגב יולת ץראה רודכ יוסיכל םישורדה םיניוולה רפסמ
תוחפל לבא ,רודכה לכ תא טעמכ םיסכמ (ואג) םיהובג םיניוול 3
יוסיכה תלוכי .המוד המישמ עוציבל םישורד םיכומנ םיניוול 50
:ךרעמה הנבמב םג הייולת
תוכרעמב .בטיה בשוחמ תויהל ךירצ ןיוולל ןיוול ןיב קחרמה
אלל ,םיימשב ןיוולל ןיוול ןיב תרושקת הנבמה רשפאי תומדקתמ
.תיעקרק הנחת לש ךוויתב ךרוצ

םימייק םקלחו ,המקה יבלשב םיאצמנ םיניוולה יכרעמ תיברמ
לבא .ןמז חקול םיבר הכ םיניוול לש רוגיש .ריינה לע קר ןיידע
,םוידיריא :הגרדהב םיאלמתמ םיימשה תא הארנ תובורקה םינשב
םיניוולה יכרעממ םידחא םה - קיסדלטו רטסבולג ,וקיא
.21 -ה האמב תימלועה תרושקתה תא ושעיש

... הנחתל