.םיה ןמ דלונ קילא
ברע-תחוראל דחי םיבשוי ונייהש העש אבא רפסמ היה ךכ
םיבורמ ויה ביבסמ ץיקה-יברעב ,ןטקה תיבה תספרמ לע
תואטל ויה הרקתהו תוריקה יבג-לעו םיקירה לוחה-ישרגמ
לדגש רוכבה חאה ,יבו אבאבו ;רואה ןמ תוטלמנ תונטק
ןוצרה ררועתמ היה ,תמאל דודיח ןיב לדבה ידכ רבכ
,ישילשה דלונש דע היה ךכ .דמחנה ןטקה תא טינקהל
התוא ול םיסחימו םירזוח ונייה ישילשה דלונשמ וליאו
רוטנקב ונמע ףתתשמ קילא היה רבכ זאו ,תימי הדלות
הככ" :דיב ואקאקה סוכ םע דימת תדגנתמ התיה אמא קרו
…"!ןטקה תא זיגרהל םתוא דמלמ התא
ןוטיבה-ריק לע בוכר קילא :ןורכזב הנושאר הנומת
םתורעתסהלו דחא דצמ יבנלא בוחרל ףוס השועה הובגה
יניעו ןוטיבה-ריק לע בוכר אוה ;ינש דצמ םילגה לש
תא תואור יניע .ןבלה לוחה ןמ ,הטמלמ ותוא תואור
,לוכת עקר לע םיפרפרמ ,חורב םיפרפרמ םיבוהזה םילתלתה
המלצמה "קט-קיט" הז ירחא דימו ;םיחצ םימש לש ,עימדמ
ונלצא ללוגתמ ,ריהבו לוגע ,ומצע םולצתה ןמז רחאלו
,םימשה עקר לע לתלותמה שארה ותואו ,החפשמ-ימובלאב
.הטמלמ םלוצמ אוהשכ בוהזה שארה ותואו

.1973 ביבא לת ,דבוע םע ,"(קילא יקרפ) וידי ומב" ,רימש השמ :ךותמ

תנשב ביבא לתב דלונ רימש (קילא) והילא
ברקב ,תואמצעה תמחלמב לפנ אוה .1924
הרייש לע ולפנתהש םיברע םע
.םילשוריל הכרדב
.24 ןב זא היה אוה


 

 


?קילא תא וחיצנה ךיא
:"קילא יקרפ" רפסה חתפב בתכ ,רימש השמ רפוסה ,ויחא
,והירה .ןמור וניא ןכו ,םירופיס רורצ וניא הז רפס
םיזונג …והילא יחא לש וייחמ םיקרפ רוזחמ ,ורקיעב
םייושעה ,םירחא םיקרפ םג רבחמה לש ונורכזבו ובבלב
.ןאכ םישגומה הלאמ תוחפ אל ורוביג לש וייח לע רפסל
."קילא יקרפ ומלשנ אל יכ המוד

קילא יקרפמ קרפ דוע

לארשיל תמייקה ןרקה לש בהזה רפסב םשרנ קילא לש ומש
.(םידידיו החפשמ ינב ןומימב)

יתורפס עטק ןכו ,החצנה דומע קילאל שדקומ םילפונה רתאב
.רתאה לש םינמאה תיירלגב רימש השמ ויחא בתכש

רודמה ומש לע יורק לארשיל הנגה אבצ לש היירפסבו
.(החפשמה לש המורתב) תירוקמ תילארשי תורפסל

םמש לע .םירטונה וירבחמ השיש דוע ולפנ קילא םע
בוחר שי רוזא ריעב ןכ ומכ .העבשה רמשמ בשומה יורק
לארשי הווקמב ינטובה ןגב .העבשה ןמ דחא לכ םש לע
."ךרדה יסלפמ וירבחו רימש 'א" רכזל עוגרמ תניפ שי


תוליעפ
תוכרעמ יללח תחצנהל םיריכמ םתא םיכרד דוע וליא
.תוירוקמו תושדח םיכרד םג ועיצה ?לארשי

םכתבושת תחילשל    
םירחא ובתכש תובושתב הייפצל   


olive
home
diyun
zikaron
elik
lahe
eli coen
david
links
atzmaut